Müügitingimused

1.        Üldsätted

1.1  KAUBARING OÜ on kaubandusega, sh e-kaubandusega tegelev ettevõtja, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.kaubaring.ee/  toidu- ja esmatarbekaupu, “parim enne” kuupäeva läheduses kaupu; rikutud või praakpakendites kaupu.

1.2  Käesolevas veebipoe KAUBARING müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud www.kaubaring.ee veebikeskkonnas püsikliendiks või nö külaliseks ning soovib osta KAUBARING OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3  www.kaubaring.ee veebikeskkonnas pakutavate toodete müüjaks on KAUBARING OÜ (edaspidi Müüja).

1.4  Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.5  Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.6  Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.7  Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.kaubaring.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.8  Tingimused on kättesaadavad Kaubaringi kodulehel.

2.        Toode ja hind

2.1  Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildilolevale.

2.2  Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Kaubaringi veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3  Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Kaubaringi veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4  Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5  Kaalutoodete müümisel võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. See tähendab, et juhul kui kaalutoote Müüjapoolsel komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, kui Ostja poolt tellitud ja tasutud, siis tagastab Müüja Ostja poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Ostja poolt tasutud, ei ole Ostja kohustatud juurde maksma.

2.6  Kui Ostja poolt tellitud toode on otsa lõppenud ja/või Müüjal ei ole tellitud kogusele vastavalt tellimust kokku panna, on Müüjal õigus toode asendada samaväärse toote vastu (edaspidi: asendustoode) teavitades sellest Ostjat enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

2.7  Kui Ostja ei ole tellimuse vormistamisel andnud Müüjale nõusolekut toote asendamiseks, kuid tellitud toode on otsas, tagastab Müüja puuduoleva toote osas enammakstud ostusumma Ostja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.

2.8 Kui asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates asendustoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, siis toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

2.9 Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

3.     Ostu sooritamine

3.1  Ostu sooritamiseks tuleb Kaubaringi veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2  Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „osta“. Seejärel tuleb Ostjal kinnitada tellimuse kättetoimetamise aeg.

3.3  Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, millise panga kaudu soovib Ostja valitud toodete eest maksta. Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama. 

3.4  Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostjale, tema poolt märgitud e-posti aadressile, tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostja poolt valitud pakiautomaati või Ostjale kätte Ostja poolt tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise aadressil, valitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

3.5  Püsikliendiks registreerunud Ostja poolt koostatud tellimused ja teostatud ostud on leitavad kaubaring.ee veebikeskkonnas „Ostude ajalugu“ all. Ostjal on võimalik salvestada ja/või välja printida arveid ning ostu sooritamise hetkel kehtinud kasutajatingimusi.

4.    Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1 Toodete kättetoimetamine toimub (Eesti piires) kuuel päeval nädalas (E-L v.a. väikesaared). Klient saab valida paki kättesaamiseks sobiva ajavahemiku (9.00-17.00 või 17.00-21.00) ja tellida kauba tööle või koju. Kuller helistab kliendile ette enne paki kohale toimetamist. Kui esimesel korral ei õnnestu pakki kliendile üle anda lepib kuller vajadusel kokku teise aja. Vastavalt kliendi soovile on võimalus pakk suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati.

4.2 Pakiautomaati saatmisel saadetakse paki kättetoimetamise päeva hommikul info paki saabumise kohta SMS-teatega.

Vaata lisaks: (https://uus.smartpost.ee/

4.3 Kuller toimetab tooted Ostjale tellimuses märgitud aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise tellimuses märgitud ajavahemikul.

4.4 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.5 Tellimuse üleandmisel Kulleri poolt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kättetoimetatud toodete vastavust tellimusele. Probleemide korral tuleb Ostjal saata kiri Kaubaringi meiliaadressile: info@kaubaring.ee hiljemalt 6 tunni jooksul alates kauba kättesaamisest. Vastasel juhul loetakse tellimus nõuetekohaselt täidetuks.

5.     Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1  Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks

5.1.3 tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.    Kaebuste esitamine

6.1  Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata Müüja e-posti aadressile info@kaubaring.ee

6.2    Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

7.     Vastutus

7.1  Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

7.3  Ostja vastutab kaubaring.ee veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.

8. Vääramatu jõud

8.1  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Kaubaring.ee ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

9.   Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1. Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid, arveldusarve number) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks.  Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

9.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.